Aylık arşivler: Aralık 2016

iledanismanlik

Yatırım Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi, kısıtlı kaynakların optimum kullanımı, minimum maliyet ile maksimum fayda sağlanacak yatırımların öncesinde teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerin ölçülmesi amacıyla fizibilite etüdleri yapmaktadır. Müşterilerin istekleri doğrultusunda sistem yaklaşımını ele alarak hizmet verdiği yatırım projeleri  çeşitleri:

Ekonomik ve sosyal gücüyle Türkiye;  stratejik bölgesel konumu nedeniyle uluslararası yatırımcıların ve girişimcilerin dikkatini çekmektedir. Teşvikler.net ekibi; müteşebbislerin yatırım kararını vermesinde teşvik ve hibeler konusunda sunduğu hizmetin yanı sıra söz konusu yatırımın uzun vadeli vergisel boyutlarını da kavramanızı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; pazar ve sektör analizi, verimlilik analizleri ve şirket değerlendirmeleri, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimcilere yatırım teşvikleri ve bürokratik işlemler gibi daha birçok konuda yatırım danışmanlığı yapmaktadır.

Yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz için daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

© Teşvikler.net

 

iledanismanlik

Yönetim Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi; çözüm ortaklarına ulusal ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, uluslararası pazara açılmasının sağlanması, ürün ve süreç yönetiminde verimliliğin ve etkinliğin sağlanarak sürdürülebilir başarı anlayışının sağlanması amacıyla ;

– Stratejik Yönetim,

– Organizasyonel Yapılandırma,

– Kurum Kültürü Oluşturma,

– Kuruluş İşleyiş Kuralları Oluşturma,

– İş Süreçleri Yönetimi,

– İnsan Kaynakları Yönetimi,

– Performans Yönetimi,

– Modelleme ve Optimizasyon

Konularında şirketlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uzman kadrosuyla yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmetle ilgili olarak; müşterilerimize, teşvik ve hibe danışmanlığı ya da vergi danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi halinde ayrıca karşılıksız bir şekilde genel ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Yönetim danışmanlığına ilişkin hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Eğitim Hizmetleri

Vergisel konular başta olmak üzere bir çok konuyu içeren seminer programlarıyla pratik ve teoriyi bir araya getiren eğitim hizmetleri sunulmaktadır.                                 

Kurum ve kuruluşlar özel olarak dizayn edilebilen ve çeşitli konuları içeren eğitim programlarının yanında başlıca seminerlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Dönem kapanırken kurumlar vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Dönem kapanırken gelir vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Kurumlar ve gelir vergisinde indirim, istisna, muafiyet ve giderler
 • Ar-ge mevzuatı uygulamaları
 • Güncel yargı kararları, mali idare görüşleri ve uluslararası vergilendirme antlaşmaları ışığında yurtdışı ödemelerin vergilendirilmesi
 • Elektronik ticarette mali uygulamalar
 • Uygulamalı temel muhasebe semineri
 • Uygulamalı ileri düzey muhasebe semineri
 • Yeni vergi denetim sistemi, vergi incelemesine yakalanmamak için ipuçları ve incelemede mükelleflerin hakları
 • Hukukçular için mali tablo okuma teknikleri
 • Finansçı olmayanlar için mali tablo okuma teknikleri
 • Güncel mali idare görüşleri ve yargı kararları ışığında kağıtlarda damga vergisi riski ve bu riskin yönetilmesi teknikleri
 • Türkiye’de kamu ihaleleri ve uygulamaya yön veren mevzuat
 • Kamu ihalelerine hazırlık sürecinde en çok karşılaşılan hatalı uygulamalar, ihale sürecine yönelik özellikli hususlar
 • Kamu ihalelerinde uyuşmazlıkların idari ve adli çözüm yolları

Ayrıca Hibe ve Teşvikler Eğitimi kapsamında detaylı olarak;

 • Başvuru süreci
 • Dosya nasıl hazırlanılır?
 • Program işleyişi
 • Programın sonuçlandırılmasına

Yönelik eğitimlerimiz de mevcuttur.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Vergi Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi; Vergi incelemesi ve uzlaşma başta olmak üzere her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.                      

Bu kapsamda;

Danışmanlık hizmetleri; kurumlar vergisi, gelir vergisi, bunlara ilişkin geçici dönem vergilendirme işlemleri ile diğer vergi beyannamelerinin ve bu beyannamelere esas teşkil eden hesap, kayıt ve işlemlerin vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır. Diğer denetim hizmetlerimizde olduğu gibi esas amaç koruyucu vergi denetim hizmetleri vermek suretiyle, mevzuata aykırı hususları ve riskli alanları olası kamusal denetim öncesi tespit etmek, gerekli rehabilitasyon çalışmalarını yapmak ve bu suretle müşterilerimize değer katmaktır. Bu kapsamda ortaya çıkan sorunlar, düzeltme beyannamesi hazırlanması veya yürürlükteki vergi af kanunlarındaki yapılandırma olanaklarından faydalanılması yoluyla çözülebilmektedir.

Vergi Planlaması ve Yönetimi

Danışmanlık hizmeti sunulan firmaların vergilerini tam ve zamanında vergi dairesine intikal ettirmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerimizin yasal sınırlar içinde vergi kanunlarının istisna muafiyet ve teşvik gibi hususlarını kullanarak ya da vergi yükü düşük sektörlerde faaliyete başlayarak vergi planlamaları yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu çerçevede mükelleflere gerekli teknik danışmanlık sağlanmaktadır.

Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

Uluslararası alanda,  farklı ülkelerde ( özellikle Almanya’da ) faaliyetleri bulunan çok uluslu işletmelerin elde ettikleri gelirin nerede ve nasıl vergilendirileceği hususu küresel dünyada önemli sorunlarındandır. Bu çerçevede, devletlerin iki taraflı ya da çok taraflı olarak,  genellikle de gelir, servet ve veraset ve intikal vergilerini konu alan uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmak suretiyle, karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırıp, bir yükümlülüğün kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde vergi yasalarında değişiklik yaparak uluslararası çifte vergilendirmeyi engellemeye ve bertaraf etmeye dönük çalışmalar sonucunda imzalanan vergi anlaşmaları, günümüzde vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla tabi olunan vergi sisteminin belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ve uzmanlık gerektirmektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı 

Proje; Başlangıcı ve bitişi belli olan, finans, zaman ve kalite gibi kısıtları bulunan bir süreçtir. Risk yönetimi, performans analizi ve proje akışı sırasındaki kontroller projenin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.

Zaman, maliyet gibi kısıtlı kaynaklara bağlı olan ve sistematik bir yaklaşımı gerektiren proje yönetimi süreçlerinde Teşvikler.net ekibi, uzman kadrosuyla, operasyon sürecini şekillendirip ve eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak  minimum maliyetle maksimum etkiyi  yaratacak projeleri en etkin şekilde  yönetmektedir.

Teşvikler.net ekibi; projenizin başlama, planlama, yönetme, gözlemleme ve kontrol sonrasında hizmete sokmaya kadar projenizin her aşamasını koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır. Proje yönetimi sürecinde en düşük risk ve yüksek kalite ile projenizi tamamlamanızı sağlamaktadır. Proje yazma süreci ise temel olarak;

 1. İhtiyacın net bir şekilde belirlenip belirlenmediği
 2. Projenin ihtiyaçları karşılama yeterliliği
 3. Projenin faydasının yanı sıra beraberinde getireceği sorunların analiz edilmesi
 4. Projenin kapsamı ve uygulanabilirliğinin analiz edilmesi
 5. Finansman yöntemi (İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar, Teşvik ve Hibeler)
 6. Projeyi uygulayacak birim ve uygulama yöntemi

Belirtilen aşamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Proje danışmanlığı hizmetimiz için daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

© Teşvikler.net

iledanismanlik

TEŞVİK ve HİBE DANIŞMANLIĞI

TEŞVİK ve HİBE DANIŞMANLIĞI

Teşvikler.net Danışmanlık, müşterilerinin stratejilerine uygun hizmet modelleri tasarlarken, ulusal ve uluslararası alandaki kazanımlarının sağlam temeller üstünde kurulmasını ilke edinir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları yürütür:

 • Proje fikri geliştirme ve analiz etme
 • Projenin finansal analizi (İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar, Alınabilecek Teşvik ve Hibelerin Değerlendirilmesi)
 • Proje dosyasının Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Avrupa Birliği ve Ekonomi Bakanlığı gibi hibe veren kurumlara özgü değerlendirmelerle proje   yönetiminin gerçekleştirilmesi
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
 • Proje finansmanını sağlayan kurum ile müzakerelerin yürütülmesi
 • Projenin uygulamaya geçirilmesi
 • Projenin izleme ve değerlendirilmesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 • Yeni Belge Talebi
 • Teşvik Belgesi İptali – Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
 • Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)
 • Teşvik Tamamlama Vizesi

İşlemlerinizi gerçekleştirmektedir.Bu kapsamda; Teşvikler.net Ekibi olarak;

 • Yatırım teşvik belgesi almak için önkoşul olan ve firmanız tarafından hazırlanması gereken Yatırım Bilgi formu, sizden alınacak yatırımınızla ilgili bilgiler çerçevesinde ve Bakanlıkça istenen içerik, detay ve formatta tarafımızca hazırlanması,
 • Yatırımınızın karakteristikleri ve alacağınız makine-teçhizat listeleri incelenerek, ÇED raporunun gerekip gerekmediğine karar verilmesi ve gerekmesi durumunda, gerekli ÇED belgelerinin alınması için başvurular yapılması,
 • Diğer gerekli başvuru belgelerinin firmanızdan temin edilerek, başvuru dosyasının hazırlanması ve Bakanlığa teşvik belgesi için müracaatta bulunulması,
 • Teşvik belgenizin en hızlı şekilde alınması amacıyla, dosya takip işlemlerinizin yürütülmesi,
 • Teşvik belgenize veya alınacak makine-teçhizata yönelik olarak oluşabilecek değişikliklerde, gerekli işlemlerin Bakanlıktan kısa sürede gerçekleştirilmesi,
 • Belgenizin kullanım aşamasında, yatırımınızın durumuna yönelik olan bildirim yükümlülüklerinizin, firmanızla irtibata geçerek hatırlatılması ve Bakanlıktaki işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,
 • Belgenizin tamamlama işlemlerinin, firmanızla irtibata geçerek başlatılması ve ekspertiz programlarının organize edilerek, belgenizin sorunsuz bir şekilde kapatılmasının sağlanmasını

temin ederiz.

Bunun yanı sıra, bir çok unsurdan oluşan İhracat Teşvikleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında almak istediğiniz tüm Dahilde İşleme Belgelerinde sizin adınıza ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda proje hazırlayıp, belge alımına kadar tüm başvuru süreçlerini takip etmekteyiz.

IPARD, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (TKDK)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşan IPARD fonlarını, geri ödemesiz (hibe desteği) şekilde kullandırıyor.

 IPARD Programının Hedefleri

 • Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
 • Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,
 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 Desteklenen Alanlar:

– Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

– Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

– Kırsal Turizm

– Kültür Balıkçılığı

Teşvikler.Net Ekibi, TKDK’nın sunmuş olduğu destek programları çerçevesinde şirketinizin faydalanabileceği destek programının varlığının tespiti ve sonrasında gerekli süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

Tesvikler.Net Ekibi, KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programları çerçevesinde şirketinizin faydalanabileceği destek programının varlığının tespiti ve sonrasında proje hazırlanması başta olmak üzere gerekli süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Tesvikler.Net Ekibi, Kalkınma Ajansı tarafından verilen bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı teşvikler çerçevesinde (Teknik Destek, Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği)projelerinin hazırlanması ve gerekli işlem süreçlerinin yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ

Tesvikler.Net Ekibi, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programları Başkanlığı (TEYDEB) öncülüğündeki destek programları çerçevesinde araştırma-teknoloji geliştirme, inovasyon ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla şirketinizin hedeflerine uygun projeler hazırlamaktadır.

AB PROJELERİ

Avrupa Birliği mali yapısını güçlendirmek ve ortak bir politika oluşturmak amacı ile hem üye hem de üyeliğe aday ülkelere çeşitli mali yardımlar sağlamaktadır. Adaylık döneminde, AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar proje bazında nitelik olarak, hibe ve kredi şeklinde verilmektedir.

 Tesvikler.net ekibi, projenin yazımından, planlama, yönetim, izleme ve kapatma aşamasına kadar olan süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

EBRD DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Kadın girişimciliğinin Türkiye ekonomisindeki rolünün güçlendirilmesi ve arttırılması amacıyla 2014 yılında  Avrupa Birliği (AB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklaşa başlatılan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı başlatılmıştır. Kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere büyümeleri için ihtiyaç duydukları desteklerden yönetim danışmanlığı alanında danışmanlık hizmetlerini EBRD desteği ile firmalara sunmaktayız.

Kadın girişimci veya üst düzey yöneticisi kadın olan firmaların profesyonel yönetim becerilerini  geliştirmesi,  kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi adına ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetleri ve yol haritaları EBRD desteği ile  sunulmaktadır. EBRD destek almaya uygunluk şartlarını sağlayan firmalara 10.000 EU’ya kadar danışmanlık desteği sağlamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için Teşvikler.net Danışmanlık ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net